Beleid

Alle werkzaamheden van Boetejuristen worden uitgevoerd conform het beleid. Onderstaand beleid is vanaf 1 januari 2015 van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boetejuristen, zomede op aan ons verstrekte opdrachten.

  1. Boetejuristen is onder de naam Zaakrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 54390370.
  2. Boetejuristen heeft het recht aan hem verstrekte opdrachten niet in behandeling te nemen en/of te weigeren. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra Boetejuristen per e-mail laat weten de opdracht te accepteren, en/of per e-mail laat weten met de uitvoering van de werkzaamheden te zijn aangevangen. Boetejuristen is zelfstandig bevoegd om in elk stadium het bezwaar of beroep niet voor te zetten en/of in te trekken.
  3. Een overeenkomst met Boetejuristen brengt geen resultaatverplichting zijdens Boetejuristen met zich mee. Boetejuristen zal zich -mede gelet op het eigen beloningsmodel- er volledig voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen.
  4. De aansprakelijkheid van Boetejuristen is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Boetejuristen. De aansprakelijkheid voor (fouten van) door Boetejuristen ingeschakelde hulppersonen, zoals PostNL, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Boetejuristen is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag van de boete waar de betreffende overeenkomst op ziet, gedeeld door de gemiddelde succeskans.
  5. De digitaal gezette handtekening wordt geplaatst onder de door Boetejuristen aangemaakte machtiging en/of onder het door of namens opdrachtgever opgestelde (administratief) beroepschrift. Uit de aldus digitaal ondertekende machtiging blijkt (in elk geval) dat Boetejuristen gerechtigd is namens opdrachtgever de (volledige) beroepsprocedure tegen de Mulderboete met het CJIB-nummer zoals overgedragen aan Boetejuristen te voeren (en hem/haar daarin in en buiten rechte te vertegenwoordigen). Opdrachtgever stemt ermee in dat Boetejuristen de digitale handtekening voor voornoemde doeleinden gebruikt. Het door Boetejuristen gevormde dossier wordt, nadat het dossier is gesloten c.q. de zaak wordt beëindigd, nog drie maanden bewaard, waarna het dossier wordt vernietigd.
  6. Boetejuristen is gedurende de overeenkomst bevoegd namens de opdrachtgever ten aanzien van de boete waar de overeenkomst op ziet alle (rechts)handelingen te verrichten die Boetejuristen nodig acht; daaronder moet in elk geval worden begrepen het instellen van administratief beroep, het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de rechtbank/kantonrechter, het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof en het inzetten van alle middelen rechtens, in de ruimste zin. In alle genoemde gevallen/procedures is de opdrachtgever de door of namens de overheid te betalen/betaalde (proceskosten)vergoedingen aan Boetejuristen verschuldigd.
  7. In het kader van de overeenkomst door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen ontvangen en/of te betalen vergoedingen en/of dwangsommen komen uitsluitend Boetejuristen toe. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Boetejuristen verschuldigd.
  8. Bij succes komt het boetebedrag volledig aan de opdrachtgever/cliënt toe.
  9. De opdrachtgever dient op eerste verzoek een schriftelijke machtiging, welke door Boetejuristen per e-mail is toegestuurd, tijdig en correct te retourneren; ook is de opdrachtgever verplicht de beslissing op het administratief beroep tijdig -in elk geval binnen een week na ontvangst- te uploaden via www.boetejuristen.nl/cjib. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Boetejuristen verschuldigd het bedrag genoemd in de bijlage bij Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) onder B1 (één punt met wegingsfactor één). Het retourneren van de machtiging is geen voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst, zoals ook hiervoor onder 2 is vermeld.
  10. Indien de overeenkomst voortijdig -dat wil zeggen voordat de in de betreffende zaak hoogste nationale rechter uitspraak heeft gedaan- door de opdrachtgever wordt beëindigd, is de opdrachtgever aan Boetejuristen, overeenkomstig art.7:411 BW, een naar redelijkheid vast te stellen bedrag verschuldigd. Dit bedrag is gelijk aan het aantal tot dan toe verrichte proceshandelingen genoemd in de bijlage bij Bpb, met wegingsfactor één (als bedoeld onder B1 van het Bpb). Wordt de overeenkomst niet voortijdig beëindigd, dan is de opdrachtgever, zoals hiervoor uiteengezet, per saldo uiteraard niets aan Boetejuristen verschuldigd.