Uitspraken

Inhoud test

ECLI:NL:GHARL:2016:2142 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-03-2016, WAHV 200.169.628

Hoorplicht. Parkeren of laden/lossen. Proceskosten.
De officier van justitie heeft de hoorplicht geschonden. De kantonrechter heeft ten onrechte artikel 6:22 van de Awb toegepast en de beslissing van de officier van justitie in stand gelaten.
De betrokkene heeft de auto neergezet in een parkeerschijfzone bij een blauwe streep zonder een parkeerschijf te gebruiken. Zij heeft de auto verlaten o...

ECLI:NL:GHARL:2016:3227 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-04-2016, WAHV 200.152.030

7:18 Awb. In het beroepschrift aan de officier van justitie verzoekt de betrokkene op grond van de Wob om toezending van een aantal stukken, waaronder het zaakoverzicht en een foto van de gedraging. Laatstgenoemde stukken zijn aan te merken als ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ in de zin van artikel 7:18, vierde lid, van de Awb. De officier van justitie had deze stukken aan de betrokkene...

ECLI:NL:GHARL:2015:8150 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-10-2015, WAHV 200.145.656

Schending hoorplicht. De officier van justitie heeft het beroep kennelijk ongegrond verklaard en meegedeeld dat om die reden is afgezien van het horen. Nu de inhoud van het administratieve beroep het voor de officier van justitie noodzakelijk maakte de uit het dossier blijkende informatie betreffende de constatering van de gedraging te raadplegen, kan niet worden gesproken van een kennelijk ong...

ECLI:NL:GHARL:2016:5260 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-06-2016, WAHV 200.157.867

Schending hoorplicht. De passage op de inleidende beschikking die de strekking heeft de betrokkene erop te wijzen dat hij moet verzoeken om te worden gehoord, bevat geen termijn als bedoeld in artikel 7:17, aanhef en onder d, van de Awb. Dat het verzoek in de brief moet worden gedaan, brengt niet mee dat dit in het (pro forma) beroepschrift moet worden gedaan en niet in een (latere of andere) b...

ECLI:NL:GHARL:2016:6694 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-08-2016, WAHV 200.182.364

Gronden. Motivering afzien van horen. Het pro forma beroepschrift aan de kantonrechter bevat geen enkele grond en bevat ook geen verzoek om de gemachtigde een termijn te stellen voor het indienen van gronden. De betrokkene en gemachtigde zijn niet verschenen op de zitting van de kantonrechter. 6:6 van de Awb verplicht niet tot niet-ontvankelijk verklaring van het beroep bij het ontbreken van gr...

ECLI:NL:GHARL:2014:9655 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-12-2014, WAHV 200.131.497

Ondermachtiging. 14 WAHV. In de procedure bij de officier van justitie is bedrijf 2, vertegenwoordigd door mw. A, als gemachtigde opgetreden. Hoewel in de oorspronkelijke machtiging niet is voorzien in die mogelijkheid, heeft mw. A op haar beurt als gemachtigde aangesteld dhr. B, werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar. Hij heeft beroep bij de kantonrechter ingesteld. De kantonrechter heeft ...