Beleid

Het onderstaande beleid wordt op uw schriftelijke verzoek kosteloos aan u toegezonden; het beleid is ook gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag (nr. 22/2018) en aldaar op te vragen.

  1. Aan Boetejuristen, onder de naam Zaakrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 54390370, kan opdracht worden gegeven een naheffingsaanslag parkeerbelasting, verkeersboete of (ander) overheidsbesluit aan te vechten en/of een bezwaar- of beroepschrift op te stellen en/of te versturen. Op een zodanige opdracht, en op de daaruit voortspruitende overeenkomst, is het onderhavige beleid van toepassing. De bedoelde overeenkomst komt pas tot stand zodra Boetejuristen per e-mail laat weten de opdracht te accepteren, en/of per e-mail laat weten met de uitvoering van de werkzaamheden te zijn aangevangen.
  2. Opdrachtgever is verplicht om door Boetejuristen toegezonden documenten – waaronder een machtiging en/of (een) bezwaar- of beroepschrift(en) – binnen de daarbij gestelde termijn (digitaal) te ondertekenen. Het ondertekenen van deze documenten is geen voorwaarde voor het ontstaan van de overeenkomst. Voorts is opdrachtgever verplicht om door opdrachtgever ontvangen documenten, zoals de beslissing op het bezwaar of beroep, per omgaande aan Boetejuristen te doen toekomen op de door Boetejuristen aangegeven wijze.
  3. Boetejuristen heeft c.q. geeft geen resultaatverplichting. Boetejuristen zal zich – mede gelet op het eigen beloningsmodel – er zoveel mogelijk voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen. Is of wordt aan opdrachtgever een proceskostenvergoeding toegekend, dan komt dit bedrag uitsluitend aan Boetejuristen toe. Wordt een naheffingsaanslag of boete vernietigd, dan komt het bedrag van die naheffingsaanslag of boete volledig aan de opdrachtgever (cliënt) toe. Boetejuristen heeft in alle gevallen zelfstandig de regie over de procedure en bepaalt op welke gronden en op welke wijze de naheffingsaanslag of boete wordt bestreden. Dat kan (ook) inhouden dat een bezwaar- of beroepschrift uit naam van opdrachtgever door Boetejuristen wordt verzonden, zonder dat uit dat bezwaar- of beroepschrift de bemoeienis van Boetejuristen blijkt en zonder dat opdrachtgever in het bijzonder met de inhoud van dat bezwaar- of beroepschrift heeft ingestemd.
  4. Boetejuristen is op ieder moment zelfstandig bevoegd de procedure niet voor te zetten en/of het bezwaar of beroep in te trekken. Nadat het dossier door Boetejuristen wordt gesloten, wordt het dossier nog één maand bewaard, waarna het wordt vernietigd. Opdrachtgever is niet bevoegd om een bezwaar of beroep in te trekken en/of de procedure te beëindigen. Evenmin is opdrachtgever bevoegd zich, zonder medeweten en instemming van Boetejuristen, in de procedure te mengen, bijvoorbeeld door het indienen van stukken of het verschijnen ter zitting. Indien opdrachtgever dit wél doet, en het verzoek tot proceskostenveroordeling wordt afgewezen, of daarop wordt niet meer beslist of kan niet meer worden beslist, is opdrachtgever aan Boetejuristen de proceskosten verschuldigd conform het Besluit proceskosten bestuursrecht op basis van het aantal verrichte proceshandelingen keer het tarief per punt, met wegingsfactor één.
  5. Aansprakelijkheid van Boetejuristen voor schade is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Boetejuristen. De aansprakelijkheid voor (fouten van) door Boetejuristen ingeschakelde derden, zoals postbedrijven, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Boetejuristen is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag van de naheffingsaanslag of boete waar de betreffende overeenkomst op ziet.
Scroll naar top