Beleid Boetejuristen

Het onderstaande beleid wordt op uw schriftelijke verzoek kosteloos aan u toegezonden.

Onderstaand beleid is van toepassing op elke opdracht aan en overeenkomst met Boetejuristen (KvK 54390370) ter zake van een CJIB-boete met een M (Mulderboete) of naheffingsaanslag parkeerbelasting.

1. De opdrachtgever moet daartoe bevoegd zijn en machtigt Boetejuristen (digitaal)
Een opdracht wordt alleen aanvaard als deze (rechtsgeldig) is gegeven door degene aan wie de boete (beschikking) is gericht. Bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan de opdracht daarnaast ook worden gegeven door de bestuurder van het voertuig. Is de boete (beschikking) gericht aan een rechtspersoon, dan dient de opdrachtgever eigener beweging bewijsstukken te overleggen (zoals een KvK-uittreksel) waaruit diens bevoegdheid blijkt. Wordt via Boetejuristen.nl opdracht gegeven, dan wordt op basis van de door opdrachtgever ingevoerde digitale gegevens en digitale handtekening een machtigingsdocument gegenereerd waarmee opdrachtgever Boetejuristen machtigt tot het voeren van de betreffende procedure.

2. Boetejuristen heeft de regie
Boetejuristen heeft de regie over de procedure en bepaalt derhalve zelfstandig op welke gronden een boete (beschikking) wordt aangevochten, welke rechtsmiddelen wel of niet worden aangewend en wanneer de bezwaar- of beroepsprocedure wordt beëindigd. Omdat Boetejuristen in beginsel uitsluitend bij succes een honorarium (vergoeding) zal ontvangen, wordt de procedure gevoerd op de door Boetejuristen aangegeven wijze. Kiest opdrachtgever ervoor om zelf het bezwaar of beroep in te trekken, zich zonder toestemming van Boetejuristen in de procedure te mengen, zich door nog een gemachtigde te laten bijstaan en/of de aan Boetejuristen gegeven volmacht te herroepen, dan kan Boetejuristen de gemaakte kosten niet via het betreffende bestuursorgaan of de betreffende publiekrechtelijke rechtspersoon vergoed krijgen en dient opdrachtgever de gemaakte kosten aan Boetejuristen te betalen op de hierna onder punt 3 genoemde wijze.

3. Het aanvechten van een boete is in beginsel per saldo kosteloos
Het door opdrachtgever aan Boetejuristen verschuldigde honorarium is gelijk aan het bedrag dat het betreffende bestuursorgaan of de betreffende publiekrechtelijke rechtspersoon aan opdrachtgever vergoedt of moet vergoeden, waardoor de rechtsbijstand per saldo volledig kosteloos is. Heeft Boetejuristen geen succes bij het aanvechten van de boete, dan is opdrachtgever niets aan Boetejuristen verschuldigd. Trekt opdrachtgever evenwel het bezwaar of beroep zelf in, mengt hij zich zonder toestemming van Boetejuristen in de procedure, laat hij (nog) een andere gemachtigde de boete (beschikking) aanvechten en/of herroept hij de aan Boetejuristen gegeven volmacht, dan is opdrachtgever aan Boetejuristen een vergoeding verschuldigd volgens het Besluit proceskosten bestuursrecht op basis van het aantal op dat moment door Boetejuristen verrichte proceshandelingen met wegingsfactor één, tenzij een hogere of lagere wegingsfactor in die zaak gebruikelijk is. Die vergoeding moet opdrachtgever binnen twee weken nadat deze door Boetejuristen is vastgesteld betalen.

4. De aansprakelijkheid van Boetejuristen is beperkt
De aansprakelijkheid van Boetejuristen is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de boete (c.q. beschikking) waar de betreffende overeenkomst op ziet.

Scroll naar boven